ZAKRES USŁUG

Działalność Kancelarii obejmuje doradztwo prawne oraz obsługę prawną, szeroko pojęte, ze szczególnym nastawieniem na konsultacje i prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, spraw własnościowych, gospodarczych, jak również prowadzenie szkoleń z wybranych dziedzin prawa dla przedsiębiorstw i osób fizycznych.

do usług z zakresu prawa cywilnego zaliczyć można
- sprawy własnościowe
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości
- kwestie służebności
- ubezpieczenia i odszkodowania
- sporządzanie umów
- projekty pism

wskład usług z zakresu prawa rodzinnego wchodzą m. in.:
- rozwody i separacje
- spadki
- podziały majątku
- alimenty
- sprawy opiekuńcze
- ubezwłasnowolnienia

prawo gospodarcze to w szczególności
- obsługa prawna przedsiębiorstw
- sporządzanie umów
- windykacja należności
- opinie prawne
- postępowania rejestracyjne

Powyższe wyliczenie jest przykładowe i nie wyczerpuje katalogu usług realizowanych przez Kancelarię.

Produkty co do zasady podzielić należy na dwie podstawowe grupy:
1. Usługi procesowe
2. Usługi pozaprocesowe

1. Poprzez usługę procesową rozumieć należy usługę wymagającą podejmowania czynności w imieniu klienta przed sądami powszechnymi bądź organami administracji. Usługa taka obejmuje następujące etapy:

I Faza wstępna - przedprocesowa.
Faza obejmująca doradztwo prawne oraz planowanie, informowanie o kosztach, wydatkach oraz szansach powodzenia. W przypadku konieczności dochodzi do wymiany pism przedprocesowych, wezwań itp. Faza ta zakończona jest podjęciem decyzji o wszczęciu bądź nie, czynności procesowych, ew. zawarciu umowy z klientem.

II Faza właściwa - procesowa.
Rozpoczyna się wniesieniem pozwu, wniosku, odpowiedzi na pozew lub odpowiedzi na wniosek. Obsługa polega na redagowaniu i składaniu pism procesowych, oraz reprezentacji klienta na rozprawach bądź posiedzeniach. Faza zakończona zostaje wydaniem przez sąd powszechny lub organ orzeczenia nieprawomocnego.

III Faza odwoławcza.
W przypadku orzeczenia nie satysfakcjonującego klienta, dochodzi do szacowania szans obalenia orzeczenia w instancji odwoławczej. W zależności od decyzji, dochodzi do wszczęcia postępowania odwoławczego, bądź uprawomocnienia się orzeczenia ze względu na upływ terminu do jego zaskarżenia. W fazie odwoławczej sporządzane są pisma procesowe, klient jest reprezentowany podczas rozpraw.

IV Faza końcowa.
obejmuje doradztwo w zakresie wykonania orzeczenia, jego egzekwowania, obowiązków z niego wynikających, konsekwencji itd.

2. Poprzez usługę pozaprocesową rozumieć należy produkt o charakterze konsultacyjnym, nie wymagającym ingerencji sądu powszechnego bądź organów państwa.
Do usług tych należą w szczególności:
- sporządzanie umów - usługa polegająca na projektowaniu i negocjowaniu kontraktów. Do czynników różnicujących zaliczyć należy przede wszystkim stopień standaryzacji umowy, jej zawiłość, trudności negocjacyjne oraz czas niezbędny na jej sporządzenie.
- porady prawne - doradztwo prawne doraźne prowadzone ustnie na rzecz osoby fizycznej, w czasie ok. 30-60 minut.
- projekty pism - obejmująca konsultację prawną oraz pomoc w sporządzaniu oficjalnych pism, pod którymi z reguły podpisuje się sam klient.
- opinie prawne - obejmuje pisemne wyrażenie stanowiska w kwestii prawnej, z powołaniem się na podstawę prawną, stanowiska doktryny oraz orzecznictwa, a także aktualne tendencje interpretacyjne.

Kancelarie czy firmy doradcze nie stosują z reguły oficjalnych cenników. Wynagrodzenie za oferowane usługi ustalane jest podczas spotkania z klientem, a jego wysokość jest uzależniona między innymi od rodzaju zlecenia, wartości przedmiotu sprawy i nakładu pracy.
Dopuszczalne są różne modele rozliczeń; możliwe jest ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego lub stawki za godzinę pracy, względnie wprowadzenie elementów mieszanych tychże sposobów.

Istnieje możliwość regulowania należności za usługi przy pomocy platform PayPal oraz bezpośredniej wpłaty na konto. Wszelkie pytania dotyczące opłat prosimy kierować na adres waloszek.doradztwo@gmail.com lub przy wykorzystaniu formularza w dziale "Kontakt".

Nr konta:
46 1050 1070 1000 0090 9514 4144
Maciej Waloszek – Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Kołłątaja 14/5
43-300 Bielsko-Biała

Dla przelewów z zagranicy numery IBAN i SWIFT:
SWIFT: INGBPLPW
IBAN: PL46105010701000009095144144

Przy wykorzystaniu platformy PayPal w zakładce "Wyślij pieniądze" należy podać adres e-mail: waloszek.doradztwo@gmail.com